Privacyverklaring

Als LAS uw persoonsgegevens ontvangt of toegang heeft tot deze gegevens, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met dit Privacy Statement.

LAS acht de bescherming van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers en relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen als:

2. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden:

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

LAS kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat wij toegang hebben tot uw juiste en relevante gegevens.

Websitebezoeker

4. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

LAS kan uw persoonsgegevens delen met haar klanten, leveranciers en onderaannemers die namens LAS diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (verwerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe verplicht zijn, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijke uitspraak.

De verstrekking van de persoonsgegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of uitvoering van de overeenkomst conform de doeleinden genoemd onder "Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?".

5. Hoe lang wij gegevens bewaren

LAS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

6. Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@luxuryairportservices.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Wij vragen u hierbij om uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken op deze kopie. Dit ter bescherming van uw privacy. LAS zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

7. Beveiliging

LAS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

8. Verwerken wij uw gegevens buiten Nederland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. LAS heeft de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat zijn.

9. Vragen, opmerkingen of klachten

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door LAS, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@luxuryairportservices.com.

10. Wijzigingen

LAS kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigingen, aanvullingen of aanpassingen aanbrengen in haar privacybeleid. Het meest actuele privacybeleid is te allen tijde te vinden op de website van LAS.

 

Deze versie is geldig vanaf 2 augustus 2023.